Ramya NSK
Singer

Manasi
Singer

Anand Aravindakshan
Singer

Malavika Rajesh
Singer

Anirudh Suswaram
Singer

The Non Violinist Project (Shravan Shridhar)
Band